Köp/mäklarinfo

KÖPARE/MÄKLARINFORMATION


Årsredovisning för de närmast föregående räkenskapsåren, ekonomisk plan och aktuella stadgar kan av mäklare och köpare laddas ner från föreningens hemsida (rubrik årsstämma/ekonomisk information). 

Papperskopior kan även beställas från föreningens ekonomiska förvaltare till en kostnad på 1.800 kronor.

observera!  Tolkning av årsredovisning och ekonomisk plan är inget som föreningens styrelse eller förvaltare svarar för - utan detta ombesörjes lämpligen av köparen/säljaren anlitad - och tillika arvoderad - mäklare. Alternativt att köpare med mäklare utan denna kunskap anlitar annat stöd för denna tolkning.

Samtliga frågor rörande köp/överlåtelse och övrig administrativ hantering och faktauppgifter rörande enskild lägenhet (pantbrev mm.) besvaras inte av styrelsen utan av föreningens ekonomiska förvaltare - Fstighetsägarna Service AB (kontaktuppgifter framgår nedan),  LÄNK TILL MÄKLARINFORMATION


VISNING AV LÄGENHET


Enbart föranmälda visningar får ske och och anslag får inte tejpas upp på exempelvis entredörrar och i port och hissar.  Det måste finnas en "dörrvakt" / mäklarassistent i entren under visningen då några "öppna portar" ej får förekomma.  Anslag om lägenhet till försäljning kan anslås på anslagstavla invid namnskyltar i portuppgång (om plats finnes).ÖVERLÅTELSEAVGIFT/PANTSÄTTNINGSAVGIFT


Vid överlåtelse utgår en administrativ hanteringskostnad på 4.500 kronor för att täcka själva överlåtelsen men också byte av namnskyltar med mera. I förekommande fall tar föreningen därutöver också ta ut en pantsättningskostnad. Dessa kostnader debiteras köparen/pantsättaren via en särskild faktura.


ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP


Ansökan om medlemsskap inklusive en kopia av köpekontraktet - som skall innehålla lägenhetsnummer och köpesumma - samt en begäran från säljaren om utträde ur föreningen skickas till styrelsen via förvaltaren till adress enligt nedan.  Samtycke till överlåtelsen krävs från äkta make/maka eller sambo.  Motsvarande krav på överlåtelsehandlingen gäller vid byte eller gåva.Brf Östermalmstorg 5, styrelsen

c/o Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Box 12871

112 98  Stockholm   
Skäl att neka medlemsskap är bland annat om köparen har betalningsanmärkningar, har en privatekonomisk situation som kan medföra svårigheter att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen eller det föreligger tidigare misskötsamhet/risk finns att köparen inte är ordningsam. I enlighet med föreningens stadgar godkänns inte juridisk person som medlem.


Kopia på en kreditupplysning samt en bankreferens (= bank verksam i Sverige med fast driftställe, kontaktperson hos denna bank samt bankens adress och telefonnummer) kan bifogas medlemsansökan för att påskynda denna.  Styrelsen kan i sin bedömning komma att ta en kreditupplysning i samband med prövning av medlemsskap i föreningen.

Om styrelsen godkänner köparen som ny medlem i föreningen noteras på köpehandlingen eventuella pantsättningar samt sker en registrering av köparen som medlem i lägenhetsförteckningen.


Om styrelsen inte godtar köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig. 

Ansökan om medlemsskap prövas normalt av styrelsen inom cirka fyra till sex veckor  från komplett ansökan med kreditupplysning och bankreferens kommit styrelsen tillhanda via föreningens ekonomiska förvaltare.