Startsida

ÖSTERMALMSTORG 5

BOSTADSRÄTTS-FÖRENINGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGENS  MEDLEMSSIDOR

FASTIGHETSFÖRVALTNING (TEKNISK) OCH FASTIGHETSSERVICE

Mars 2020

Föreningen anlitar Björkenäs Fastighetsservice (Sören Lindblom) för teknisk förvaltning och löpande fastighetsservice. Felanmälan kan göras vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00 på telefon 070-146 74 64 eller via epost till felanmalan@bjorkenasfs.se.  För akuta felanmälningar under andra tider kontaktas Dygnet Fastighetsjour AB.  Larmnumret är 08 – 18 70 00.  Observera att anmälan till Dygnet Fastighetsjour regelmässigt innebär att jourmontör tillkallas, vilket medför kostnader för Föreningen. Det är såldes viktigt att enbart akuta felanmälningar görs, dvs. när en  reparation omedelbart måste göras. Om reparationsbehovet inte är akut ska felanmälan göras nästkommande vardag till Sören, se ovan.  Ej akuta felanmälningar till Dygnet Fastighetsjour debiteras i sin helhet anmälaren via särskild faktura.

 

Avtalen med Fastighetsägarna om ekonomisk förvaltning och trappstädning gäller oförändrade tills vidare.

 SÄRSKILT LÄGE 

CORONA/covid 19


Coronaviruset sprids nu i Sverige.  Samtliga påverkas.  Situationen förändras hela tiden.  Att begränsa sociala kontakter med alla människor som är sjuka eller har sjukdoms-symptom hindrar smittspridning. 


Styrelsen vill uppmana Dig att inte träffa grannar och fastighetsskötare om Du är sjuk. Om Du har ett fel i lägenheten av akut karaktär, ber vi Dig att informera om Dina eventuella sjukdomssymptom i samband med Din felanmälan så fastighetsskötaren kan beakta det inför åtgärd av felet. Med sjukdomssymptom avses här covid 19/corona men även vanliga förkylningssymptom.

UTHYRNING AV LÄGENHET I ANDRA HAND  - GODKÄNNANDE KRÄVS OCH AVGIFT TAS UT

 

Föreningen tar ut en avgift för uthyrning av lägenhet i andrahand.  Avgiften utgör 1/10-del av basbeloppet vilket för 2020 innebär en årlig avgift på 4.730 kr eller cirka 395 kr per månad.  Hyresnämndens riktlinjer för godkännande av uthyrning kommer att följas. Se närmare www.hyresnamnden.se  Observera att uthyrning genom AirBnB och liknande inte kommer att godkännas. Bostadsrättsinnehavare som upplåter sin lägenhet i andrahand utan godkännande riskerar att bostadsrätten förverkas.

Ansökan om godkännande för uthyrning i andrahand ska göras i god tid - minst tre veckor - före uthyrningens början på särskild blankett.  Denna kan fås från föreningens förvaltare.  Genom att klicka här kan blanketten även laddas hem.

 

 

 

Sker skador i trapphus och gemen-samhetsutrymmen av  hantverkare som Du anlitar så är Du som lägenhets-innehavare ersättningsskyldig gentemot föreningen. Arbeten får bara utföras dagtid och skall begränsas i tiden för att inte störa grannar.  Observera att Du under inga som helst omständigheter får påbörja en renovering utan att ha erhållit ett godkännande på Din  ansökan.  Tänk på att inte använda  "tungt byggnadsmaterial" vilket kan medföra sättningsskador i huset och ett ekonomiskt ansvar för Dig som kan uppgå

till miljonbelopp.  Att ändra dragning av ventilationskanaler är inte tillåtet liksom ingrepp i stammar för vatten och avlopp.  

Klicka här för att ladda hem blankett för ansökan om godkännande av renovering

För att administrativt handlägga och följa upp renoveringar/ ombyggnader tar föreningen ut en administrativ avgift på 1.500 - 3.500 kronor.

NYHETER

2020/2021På föreningens årsstämma valdes följande styrelse och valberedning för verksamhetsåret 2020 intill årsstämman våren 2021.


Ordförande

Pähr Rahm - Sibyllegatan 29

Vice ordförande

Ulf Arvidsson - Östermalmstorg 5

Ordinarie ledamöter

Anders Lundbeck - Östermalmstorg 5

Peter Oscarsson -  Östermalmstorg 5            

Suppleanter

Bertil Såltin - Sibyllegatan 29


Revisorer

Margareta Kleberg - extern aukt. revisor


Valberedning

Roland Ahlgren - Östermalmstorg 5

Per-Erik  Larsson - Sibyllegatan 29Ansökan ska ske i mycket god tid före arbetets start och det är alltid du som bostadsrättsinnehavare som är obegränsat ekonomiskt ansvarig för arbeten vidtagna i Din lägenhet. Tänk därför på att bara anlita hantverkare/ företag med giltiga auktorisationer och se också till att dessa inte använder  gemensamhetsutrymmen som trapphus och portar som förvaringsplats för material och byggsopor samt att det sker en löpande städning av eventuell  nedskräpning i hissar och portar samt liknande gemensamma utrymmen.

ÅRSSTÄMMA/FÖRENINGSSTÄMMA

10 juni - klockan 19.00 - genomfördes stämman på föreningens innergård

På årsstämman godkändes blqnd annat årsredovisningen för kalenderåret 2019 samt fastställdes ansvarsfrihet för styrelsen.  Föreningens revisor, Maragreta Kleberg, redogjorde för revisionen och gick även igenom årsredovisningen och förklarade vissa poster och innehåll i övrigt.  På stämman återvaldes den tidigare styrelsen.  I valberedningen så återvaldes Roland Almgren och ett nyval skedde av Per-Erik Larsson.  Stämman valde också att utse Aukt. revisorn Maragreta Kleberg till föreningens revisor även för det kommande verksamhetsåret. Läs mer om stämman och dagordningen samt annan föreningsinformation i den i alla brevlådor utdelade utdelade kallelsen.

FASTIGHET OCH FÖRENING


Fastigheten Krejaren 19 i hörnet Östermalmstorg 5/Sibyllegatan 29 uppfördes 1928 efter riktningar av arkitekten K J:son Danning och 1993 påbyggdes de två översta våningsplanen.  Under 2010 förvärvades fastigheten  av de boende och Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5 bildades.

Webdesign: Contego Associates/napTHEp 2017

KONTAKT - EK. FÖRVALTARE

Fastighetsägarna Service Stockholm AB                        Aströmergatan 14


Box 12871

112 98  Stockholm 

Telefon: 08 - 617 76 00

FELANMÄLAN  klicka här 

FÖRENINGENS POSTADRESS


Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5

c/o Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Box 12871

112 98  Stockholm