Startsida

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGENS  MEDLEMSSIDOR

OBLIGATORISK KONTROLL AV 

VENTILATION


Enligt lag ska ventilationskontroller genomföras - kontrollen är tvingande och skall genomföras vart tredje år. 

Föreningen har under vintern slutfört  ventilationskontrollen.  Ett antal lägenheter behöver åtgärda sin ventilation beroende på bl.a. egna installationer av ej godänd köksventilation.  Detta behöver sker under våren och  i samråd med föreningens tekniska förvaltare, Björkenäs Fastighetsservice AB.  Åtgärderna bekostas av respektive berörd bostadsrätts-innehavare. 


REGELVERK FÖR ALLAS

TRIVSEL


Här kan Du ta del av föreningens trivselregler.

RENOVERA/BYGGA OM

TÄNK PÅ DETTA


Många föreningsmedlemmar vill på olika sätt bygga om/reparera i sina lägenheter.  Men det är inte tillåtet att göra vad som helst i Din lägenhet och uppkommer problem på grund av utförda arbeten är det Du som bostadsrättsinnehavare som har ett  obegränsat ekonomiskt ansvar.


Ska Du renovera eller bygga om Din lägenhet  - tänk på att Du innan arbetets start behöver inhämta ett skriftligt godkännande från föreningen. Detta sker genom en särskild ansökan om godkännande av renovering -  blankett kan erhållas från hemsidan eller föreningens ekonomiska förvaltare. Ansökan ska ske i mycket god tid före arbetets start och det är alltid du som bostadsrättsinnehavare som är obegränsat ekonomiskt ansvarig för arbeten vidtagna i Din lägenhet. Tänk därför på att bara anlita hantverkare/ företag med giltiga auktorisationer och se också till att dessa inte använder  gemensamhetsutrymmen som trapphus och portar som förvaringsplats för material och byggsopor samt att det sker en löpande städning av eventuell  nedskräpning i hissar och portar samt liknande gemensamma utrymmen.

Sker skador i trapphus och gemen-samhetsutrymmen av  hantverkare som Du anlitar så är Du som lägenhets-innehavare ersättningsskyldig gentemot föreningen. Arbeten får bara utföras dagtid och skall begränsas i tiden för att inte störa grannar.  Observera att Du under inga som helst omständigheter får påbörja en renovering utan att ha erhållit ett godkännande på Din  ansökan.  Använd inte "tungt byggnads- material" vilket kan medföra sättnings-skador i huset och ett ekonomiskt ansvar för Dig som kan uppgå till miljonbelopp.

Att ändra dragning av ventilationskanaler, rökkanaler samt flytta eldstad är inte tillåtet liksom ingrepp i stammar för vatten och avlopp.  


Klicka här för att ladda hem blankett för ansökanom godkännande av renovering


För att administrativt handlägga och följa upp mer omfattande renoveringar/ ombyggnader tar föreningen ut en administrativ ersättning som - beroende på renoveringens omfattning och typ -  uppgår till 5.000 till 25.000 kronor.


UTHYRNING AV LÄGENHET I ANDRA HAND  - GODKÄNNANDE KRÄVS OCH AVGIFT TAS UT

 

Föreningen tar ut en avgift för uthyrning av lägenhet i andrahand.  Avgiften utgör 1/10-del av basbeloppet vilket för 2023 innebär en årlig avgift på 5.250 kr eller cirka 440 kr per månad.  Hyresnämndens riktlinjer för godkännande av uthyrning kommer att följas. Se närmare www.hyresnamnden.se  Observera att uthyrning genom AirBnB och liknande inte godkänns och inte heller uthyrning till företag.  Bostadsrättsinnehavare som upplåter sin lägenhet i andrahand utan godkännande riskerar att bostadsrätten förverkas.


Ansökan om godkännande för uthyrning i andrahand ska göras i god tid - minst fem veckor - före uthyrningens början på särskild blankett.  Denna kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare.  Genom att klicka här kan blanketten även laddas hem.KRAFTIGT ÖKADE DRIFTKOSTNADER

Med hänsyn till kraftigt ökade kostnader för främst vatten, el, fjärrvärme och olika serviceavtal kommer föreningens månads-avgifter att höjas med 5%. Höjningen sker från oktober 2023.


ÅRSSTÄMMA              15 JUNI


Föreningens årsstämma hålls torsdagen den 15 juni klockan 19.00 på Scandic        Anglais Hotel/Humlegårdsgatan.                    Mer information  gällande stämman inklusive stämmo-handlingar utdelas i brevlådorna innan stämman.


FÖRENINGENS STYRELSE

2022/2023På föreningens årsstämma 2022 valdes styrelse och valberedning för verksamhetsåret 2022 intill årsstämman våren/sommaren 2023


Ordförande

Pähr Rahm - Sibyllegatan 29

Vice ordförande

Anders Lundbeck - Östermalmstorg 5

Ordinarie ledamöter

Peter Oscarsson - Östermalmstorg 5

Johanna Hoof -  Östermalmstorg 5          Suppleanter

Eva-Lena Gartner - Östermalmstorg 5

Philip Edner- Sibyllegatan 29

Revisorer

Margareta Kleberg - extern aukt. revisor


Valberedning

Gösta Franzon - Östermalmstorg 5

Per-Erik  Larsson - Sibyllegatan 29